Sbírka kázání

Kázání 1. ledna 2021

Text: L 2,21 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Ježíšovo narození a vše podstatné kolem něho se odehrálo plně v Boží režii. Když Pán Bůh započal své vrcholné dílo záchrany a vysvobození, neponechal naprosto nic na lidské libovůli a liknavosti. Ježíš nebyl počat z rozhodnutí svých pozemských rodičů, ti mu dokonce ani nemohli vybrat jméno; dostal je od anděla dávno předtím, než se narodil. Počátek Ježíšova života napovídá, že se v něm i nadále bude naplňovat výhradně Boží vůle, Boží spásný plán. Předznamenává Ježíšovu bezvýhradnou poslušnost a věrnost nebeskému Otci a jeho záměrům. Už počátek Ježíšova života dává vědět, že se v něm, navzdory všem překážkám a útokům zla, naplní Boží spásná vůle.

Kázání 13. prosince 2020

Text: Mt 11,4-6 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, už od času Ježíšovy pozemské služby existuje s Mesiášem z Nazareta ta potíž, že se nedá zařadit do našich škatulek, prostě se tam nevejde, je vždycky jaksi jiný, než jak bychom si představovali a očekávali. Míváme rádi všechno pěkně srovnané a přehledně uspořádané; jenže Ježíše se do těch našich schémat a kategorií nedaří nacpat. Hezky to ilustruje právě Jan Křtitel, ten, který měl k Ježíšovi nejblíž a připravoval mu cestu, byl jeho poslem. Staří vykladači přitom většinou u Jana nepředpokládali ani stín pochybnosti; to prý pouze Janovi učedníci váhali a byli zmatení a museli se svými otázkami běžet za Ježíšem.

Kázání 29. listopadu 2020

Text: Ž 80,19-20 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, náš Pán přichází! Lze ho vítat různými způsoby. S rozzářenou tváří a jásavým chvalozpěvem, se srdcem plným nadšení a hrdě pozvednutou hlavou. Ale ve volání žalmisty, v písni Izraele, kterou máme před sebou, se ozývají i jiné tóny: smutek, zklamání i netrpělivost: „Jak dlouho ještě, až dokdy máme čekat? A dočkáme se?“ A všechno prostupuje naléhavá, dychtivá touha po Božím zásahu, po vysvobození. Žalmista nevolá: „Hospodine, tak nám přece trošku pomoz, a my už si pomůžeme sami. Jen maličko nám přispěj, a my už všechno zvládneme!“ Kdepak. Tohle volání znamená: „Hospodine, zachraň nás, jinak je po nás veta!“

Kázání 22. listopadu 2020

Text: L 11,42 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, na dvě poslední neděle církevního roku zvolila stará církev evangelijní podobenství o posledním soudu a o deseti družičkách. Zdá se mi, že je jim náš dnešní oddíl z Lukáše v lecčems blízký. Také naléhavě připomíná osobní odpovědnost každého za vlastní život víry, zodpovědnost vůči Bohu a bližním. Staví před oči rizika, která i ty nejzbožnější oči mohou přehlédnout. Ačkoliv tu tolikrát zazní „běda“, není to slovo definitivního odsouzení, ale vážné varování. Ježíš s farizeji a zákoníky nepřestal počítat, nestranil se jich; naopak, klidně s nimi i stoloval – naše dnešní perikopa je toho důkazem. Nazaretský ze své blízkosti zásadně nikoho nevylučoval, neškatulkoval si lidi na přátele a příznivce, a pak na ty další, se kterými vůbec nemá smysl se bavit.

Kázání 15. listopadu 2020

Text: L 11,33-36 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, co všechno o člověku prozradí jeho oči? Dnes o tom asi přemýšlím častěji, když se míjíme v převlecích s vizáží bankovních lupičů. Vcházím do obchodu, pozdravím a odpovídají mi někdy ze všeho nejdříve právě ty oči, svítící nad rouškou, to jediné, co je vidět z celého obličeje. Někdy se v nich nejzřetelněji zračí únava, zvýrazněná vráskou uprostřed čela, někdy trocha překvapení, že jsem už zase tady (jak by ne, když jsem zapomněl koupit droždí a hladkou mouku). Ale často se pousmějí, a to je hezký pocit a dobrý začátek dne...

Kázání 8. listopadu 2020

Text: L 11,29-32 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, jedenáctá kapitola Lukášova evangelia obsahuje celou řadu Ježíšových varovných řečí; další z nich máme před sebou. Až bychom snad byli v pokušení namítnout, jestli toho napomínání není trochu moc. Evangelium je přece dobrá zpráva, radostné poselství, tak by mělo přinášet hlavně radost a potěšení, a ne taky každou chvilku kárat! Jenže co naplat, pokud hluší tu dobrou zprávu neslyší a nebo ji dokonce převracejí v její pravý opak. A slepí, kteří odmítají vidět znamení přicházejícího Království, jdou tak daleko, že zjevení Boží lásky označí za dílo satanovo! To je pak těžká práce!

Kázání 1. listopadu 2020

Text: L 11,24-28 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, na uzdravení němého a následné podobenství o příchodu Silnějšího, který přemáhá mocnosti zla, Ježíš ještě navázal krátkým varovným příběhem. I když je posedlý vysvobozen, i když zakusí uzdravení v setkání s Ježíšovou mocí, není ještě vyhráno. Nečistý duch bloudí po bezvodých, vyprahlých místech, kde marně hledá odpočinutí. Hledá oddech, ale nenalezne. A tak se rozhodne, že se vrátí tam, odkud byl vyhnán. A vida! Jeho příbytek je vymetený a uklizený, lze přeložit i „ozdobený“, jak mají kraličtí. Pozoruhodné je i to zobrazení člověka jako příbytku, připraveného k přijetí návštěvy. Návštěvy nebo nájemníka? Nebo dokonce celé organizované bandy?!

Kázání 25. října 2020

Text: L 11,14-23 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, tahle a následující část 11. kapitoly Lukášova evangelia se nečte úplně snadno, vypadá až strašidelně, protože je plná nečistých duchů a démonů, dokonce je v ní zmíněn i jejich kníže Belzebul. Mluví se tu o zlu, které útočí na člověka, svazuje ho, rozbíjí společenství, prostě dělá ze života peklo. Hlavním poselstvím oddílu je však radostná zvěst: náš svět není vydán napospas těmhle nečistým silám, je tu někdo Silnější, kdo zlo dokáže přemoci a zotročeného člověka vysvobodit!

Kázání 18. října 2020

Text: L 11,5-13 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, z přečteného oddílu nás asi na první pohled nejvíc zaujme to fantastické povzbuzení: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Ale asi ještě víc překvapí slovo, které následuje: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Bůh, váš nebeský Otec je dobrý a milující, nenechá vaše prosby bez odpovědi! Tady by se mohly ozvat (a taky ozývají!) námitky: „Opravdu každý dostane to, o co prosil? A najde, co hledal? Já jsem přece v životě prosil o tolik důležitých věcí, ale často jsem se vůbec nedočkal? Jak je to tedy?“

Kázání 13. září 2020

Text: Jon 4,1-11 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, obyvatelé pohanského města Ninive přijali Jonášovu zvěst o přicházejícím soudu se vší vážností, šli do sebe a činili opravdové pokání. A Hospodin viděl, že se odvrátili od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil. Ninive bylo zachráněno. Krásný závěr! Tady by příběh mohl končit. Já osobně, a myslím, že v tom nejsem výjimka, mám dobré konce rád.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sbírka kázání