Kázání 21. května 2020

Text: L 24,50-53 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, stručná zpráva o nanebevstoupení jakoby v evangeliu tvořila jen drobný dovětek, jen takovou poznámku na okraj dobré zprávy o Ježíšově ukřižování a vzkříšení. Asi je tomu trochu podobně i se svátkem Nanebevstoupení, který se tak nenápadně jako chudý příbuzný krčí mezi mnohem slavnějšími a oblíbenějšími křesťanskými svátky. Před tímhle svátkem supermarkety nemají pohotovost, spotřeba čokolády, bonbonů a dalších sladkostí nestoupá, čela hospodyněk se nekrabatí vráskami starostí, jestli všechno stihnou připravit... Není to zvláštní: svátek, který lze oslavit bez mnohadenních příprav a kupy starostí?

Kázání 10. května 2020

Text: L 6,20-26 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Ježíšova slova otvírají úplně jinou perspektivu, jiný pohled na svět i na člověka a jeho aktuální situaci. Je to pohled mnohdy provokativní, šokující, však také Ježíšova slova nás nemají nechat v klidu a závětří. Jejich cílem je právě ten náš obvyklý pohled obrátit vzhůru nohama, narušit naše zaběhané zvyky a pořádky. Ovšem to nové a neobyčejné, co zvěstuje Ježíš, nemá pouze samoúčelně šokovat. Se změnou perspektivy přinášejí jeho slova útěchu a naději, ba ještě víc: otvírá se nám v nich cesta k pravému životu!

Oznámení o termínu Výročního sborového shromáždění

Staršovstvo FS ČCE v Bukovce rozhodlo, že Výroční sborové shromáždění se uskuteční v rámci bohoslužeb v neděli 14. června 2020 od 9:30 hodin v kostele.

Obnovení nedělních bohoslužeb OD 17. KVĚTNA 2020

Po omezeních vyplývajících z vládou vyhlášeného nouzového stavu v České republice se postupně obnovuje sborový program. Začaly biblické hodiny a máme naději, že nedělní BOHOSLUŽBY SE BUDOU KONAT KONAT OD 17. KVĚTNA. Čtěte prosím dál.

Kázání 3. května 2020

Text: L 6,12-19 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, náš dnešní oddíl začíná slovy: stalo se v těch dnech. Nepřipomíná vám to něco? Stejně začíná druhá kapitola Lukášova spisu, evangelium o narození Ježíše Krista. Malý, nenápadný počátek, z něhož ale povstanou veliké věci! I tady, v šesté kapitole, nám evangelista těmi slovy naznačuje, že se chystá něco důležitého. Proto také všechno začíná Ježíšovou modlitbou. Hora bývá v Bibli místem setkání s Bohem; třeba Mojžíš nebo Elijáš prožili na hoře zásadní okamžiky své existence. Navíc, čistě technicky, když Ježíš vystoupil na horu, jeho učedníci věděli, že nesmí být rušen, a dali mu pro tu chvíli pokoj se všemi problémy. Však nebude trvat dlouho, a zase budou všichni stát uprostřed velikého zástupu lidí!

Rozpis služeb kostelnictví

Kázání 26. dubna 2020

Text: J 10,11-16 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, při čtení janovské perikopy o dobrém pastýři se mi téměř automaticky vybaví podobenství o ztracené ovci, které zaznamenali pro změnu zase evangelisté Matouš a Lukáš. Podobenství se skvěle vypráví dětem, protože ho lze snadno rozšířit o různá dobrodružství, případně nebezpečí, která ovečce hrozí, než ji starostlivý pastýř nalezne a zachrání a s radostí si ji odnese domů. Ta nebezpečí si přitom nemusíme nijak zvlášť vymýšlet; v desáté kapitole Janova evangelia je jich uvedeno hned několik: vlk, zloděj a lupič. A měli bychom ke všem rizikům asi připočítat i toho námezdného pastýře, který při pohledu na hladového vlka vezme nohy a na ramena a nechá ovce na holičkách. Námezdník je tu výslovně charakterizován jako ten, kterému na ovcích nezáleží, Když nastanou problémy, stará se nejdřív sám o sebe, rozhodně si nehodlá pálit prsty a za nebohé ovečky nastavovat kůži.

Sborový dopis, sbírky a informace ze seniorátu

Trvání nouzového stavu na území ČR nadále neumožňuje konat pravidelná sborová shromáždění. Věnujte prosím proto pozornost sborovému dopisu, informacím, jak přispět do plánovaných sbírek, a zprávám ze seniorátu.

Kázání 19. dubna 2020

Text: L 24,36-49 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, první den po sobotě byl pro Ježíšovy učedníky a učednice plný znepokojivých, vzrušujících událostí, a to ještě překvapením ani zdaleka nebyl konec! Temnota Velkého pátku, zděšení, zklamání a veliký zármutek, to všechno nezmizelo naráz. Proměna nevěry v důvěru není snadná a už vůbec ne automatická záležitost; to dosvědčuje evangelium velmi zřetelně. Ti, kteří chodili s Ježíšem, to měli po jeho smrti těžké. Po krvavé likvidaci milovaného učitele byli v šoku. Vždyť všechny jejich naděje spojované s Ježíšem se rázem obrátily v prach.

Kázání 13. dubna 2020, Velikonoční pondělí

Text: L 24,13-35 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, dva zarmoucení a zklamaní učedníci opouštějí Jeruzalém, aby se tam v závěru vyprávění co nejrychleji vrátili se svým podivuhodným svědectvím. I když to na sto procent vypadalo, že v Jeruzalémě už „není co řešit“ a všemu je konec, přece právě tam začne něco úplně nového! Pán Bůh se těch míst, která vyvolil – a o lidech to platí též! – jen tak nevzdává, neopouští je, má s nimi dál své plány, i když třeba naše oči vidí jen totální prohru, i když se zdá, že z tohohle uschlého dřeva už žádný výhonek nevyraší, že tady už nikdy nikomu pšenka nepokvete. Učedníci opustili Jeruzalém, kde prožili hrozný šok a zklamání, ale budou se tam muset zase vrátit, aby mohli být účastníky úplně nových věcí.

Kázání 12. dubna 2020, Boží hod velikonoční

Text: L 24,1-12 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, ženy, které Ježíše během jeho služby věrně doprovázely, nemohly ani dospat, a tak již brzy ráno vyrazily k jeho hrobu. Toužily svému mrtvému Mistrovi prokázat aspoň poslední službu lásky. Přiznám se, že často obdivuji ženský smysl pro praktickou stránku věcí, tu úžasnou schopnost vědět si rady i v situacích, kdy se muž zarazí a neví, kudy kam, a začne zmatkovat a nebo jen nerozhodně přešlapuje na místě. Ježíšovy učednice hned za časného jitra vyrazily, aby udělaly, co ještě udělat mohly, to poslední, co v takové situaci zbývalo. Jenže den jim nezačal dobře. Hrob našly otevřený a Ježíšovo mrtvé tělo bylo pryč.

Kázání 10. dubna 2020, Velký pátek

Text: L 23,39-43 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, když se zkusím na pašijový příběh podívat očima současného čtenáře a milovníka dramatických příběhů, napadá mě, že v sobě závěr Ježíšovy pozemské pouti nese spoustu prvků dnes oblíbeného žánru thrilleru. Bylo asi jen otázkou času, kdy to napadne i filmaře; slavný herec a režisér Mel Gibson natočil film Umučení Krista, který opravdu není vhodný pro slabší povahy a žaludky.

Kázání 5. dubna 2020

Text: L 19,28-44 Kazatel: František Plecháček

Ježíš byl vítán jako král, o tom není sporu. A nemusel kvůli tomu vést nákladnou volební kampaň ani kolem sebe rozhazovat hrsti zlaťáků. Pláště, které před něho kladli na cestu, i hlasité radostné volání, to všechno jasně svědčí o veliké úctě, jaké se u zástupu těšil. Říkám si, co by asi dal aspoň za malý kousek takové nepředstírané úcty a nefalšované radosti takový Herodes (nebo Pilát)! K Jeruzalému se blíží Král. Ale něco tady nehraje... Co to oslátko? Hodí se něco takového k panovníkům? Na osla vsedne nějaký král snad možná v pohádce, když se v přestrojení chystá na tajný průzkum, jak se vlastně daří obyvatelům jeho říše. Ale který panovník by použil oslíka ve chvíli slávy a triumfu?

Kázání 29. března 2020

Text: L 4,16-30 Kazatel: Miloš Ferjenčík

Podle Lukáše bylo na počátku Ježíšovy činnosti kázání v Nazaretě. A to, jak jsme slyšeli, nebyla žádná poklidná chvilka ve svatostánku, ale pořádný konflikt. Ježíš, v té době asi třicetiletý, před časem pokřtěný Janem zvaným Křtitel, nedávno třikrát neúspěšně pokoušený ďáblem v poušti, připravený ke splnění svého poslání, předstupuje před shromáždění svých souvěrců z Nazareta. Je rozhodnut nechat se poznat. Veřejně vyslovit, kým skutečně je. Učinit coming out před lidmi, kteří ho odmala znali, a které on odmala znal. ‚Duch Hospodinův mne pomazal. Poslal mne, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘

Kázání 22. března 2020

Text: J 5,19-30 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, jak by se asi dal nejstručněji vyjádřit obsah Ježíšovy řeči, jejíž první část máme dnes před sebou? O čem svědčí? O absolutní jednotě a sounáležitosti Syna s nebeským Otcem, o jednotě v lásce i spravedlnosti. Mezi Otcem a Synem neexistují žádná napětí a rozpory, žádné nevyřešené problémy, nic, co by se mohlo stát zdrojem roztržky.

Stránky

Přihlásit se k odběru bukovka.evangnet.cz RSS