Sbírka kázání

Kázání 10. července 2022

Text: Př 1,20-23 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, po nabádavé řeči otce k synu dostává nyní slovo sama Moudrost. Její volání není o nic míň naléhavé než byla slova starostlivého tatínka, který se snažil správně nasměrovat svého potomka. A není divu, protože Moudrost, která tady promlouvá, není jen tak ledajaká moudrost, je to něco mnohem většího, než čeho se kdy dopátrali lidé. Je to moudrost Boží, vlastně tu promlouvá sám Hospodin! Moudrost volá skutečně pronikavě, z plna hrdla, její hlas je plný naléhavosti, snaží se upoutat pozornost. Proto také volá na ulici, na náměstích, u vchodu do městských bran. Bere si slovo před hlučícím davem. Moudrost s velkým M se hlásí ke slovu tam, kde se pohybují lidé, hodně lidí.

Kázání 12. června 2022

Text: Ga 3,26-4,7 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, mluvili jsme už o Duchu svatém jako Duchu jednoty, který spojuje, co hřích rozdělil, a probouzí víru. Duch svatý je ovšem také Duchem synovství, který syny a dcery Boží povzbuzuje k volání: „Abba, Otče!“ Ale to jsem neřekl přesně, protože to vlastně nejsme my sami, ale Boží Duch v nás takhle volá: „Otče!“ Ujišťuje nás, že je to pravda, že jsme opravdu přijati, díky Ježíši Kristu adoptováni za syny a dcery Boží. Duch svatý nám odhaluje tu nesmírnou čest, kterou nám Pán Bůh prokázal, důstojnost, kterou získáváme. Odhaluje nám ten veliký význam, který našim maličkostem Pán Bůh přikládá!

Kázání 24. dubna 2022

Text: J 20,19-23 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, v evangelijním vyprávění zůstáváme v onom dni, kdy se s Marií Magdalskou setkal vzkříšený Ježíš a pověřil ji, aby učedníkům předala dobrou zprávu o jeho zmrtvýchvstání! Marie všechno vyřídila. Ale na chování učedníků to zatím není moc znát. Sešli se za zavřenými dveřmi, zajištěnými tak, aby nikdo další nemohl vstoupit dovnitř. Tohle shromáždění rozhodně nebylo veřejné, jak by shromáždění církve měla být.

Kázání 10. dubna 2022

Text: J 19,1-16 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Pilátovo zvolání: „Hle, člověk!“ asi známe spíš v latinské verzi „Ecce homo“. Jmenuje se tak automobilový závod, výrok je také součástí názvu oceňované české komedie Ecce homo Homolka. Ta slova pocházejí odtud z evangelia. A římští vojáci právě teď sehráli s Ježíšem hodně ošklivou komedii, když se z něho pokusili udělat co nejsměšnější karikaturu židovského krále.

Kázání 27. března 2022

Text: J 18,15-27 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, nebylo by správné, kdybychom se v naší dnešní perikopě soustředili hlavně na Petrovo selhání. Ono to svádí: přední z Ježíšových učedníků – a podívejte, co provedl?! Ale nevypráví se tu jen o Petrovi. Sledujeme dva paralelně probíhající děje: zatímco se velekněz pokouší vyslýchat Ježíše, Petr se dostane do nádvoří veleknězova domu, a pak...

Kázání 13. února 2022

Text: J 6,16-21 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Ježíš se od učedníků oddělil už v závěru předchozího příběhu o zázračném nasycení zástupu. Když Ježíš rozpoznal, že ho jeho příznivci, kterým připravil nečekanou večeři, chtějí polapit a provolat králem, vrátil se zpátky na horu, kde byl předtím se svým učedníky. Ale učedníci asi ještě zůstali se zástupem. A když nastal večer, dali se opačným směrem, sešli k moři, vstoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Evangelista nám neprozradí důvod jejich plavby. Zazmatkovali a jeli hledat Ježíše na druhý břeh? Ježíš se do městečka Kafarnaum rád vracel, právě ono bylo v Galileji takovou jeho základnou. Snad se chtěli učedníci prostě jen vrátit domů. V každém případě se octli sami na rozbouřeném moři.

Kázání 6. února 2022

Text: J 6,1-15 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, nad zázračným rozmnožením chleba a ryb nelze nevzpomenout na podobný div, který Ježíš učinil v Káně Galilejské, proměnu vody ve výborné víno. Tam hrozil konec radosti, když veškeré dostupné lidské zdroje vyschly. Tady veliký zástup vyhladovělých, kterým schází chléb. A berme tu situaci opravdu vážně: tam, kde v Bibli dojde chleba, tam zpravidla nejde jen o trochu kručení v břiše a mrzutosti nad zapomenutou svačinou, tam jde o život!

Kázání 14. listopadu 2021

Text: Mt 25,31-46 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, minulou neděli jsme se zamýšleli nad otázkou, kde lze nalézt Ježíše. A evangelium naznačilo směr: je třeba hledat v kruhu Ježíšových učedníků a učednic, ve společenství těch, kteří berou Ježíše vážně a snaží se pozorně naslouchat jeho slovu, protože mu přikládají větší váhu a důležitost než tomu, co se nabízí venku. Naděje na setkání s Kristem se rýsuje v rodině církve. Dnešní podobenství ovšem jako by k té odpovědi přidávalo nový pohled a rozšiřovalo obzor. Připomíná nám domovy pro seniory, ale taky domácnosti osamělých lidí. Směruje nás do nemocničních pokojů, ale také do azylových domů a denních center pro bezdomovce i do věznic. Klade nám na srdce místa, kde lidi strádají na těle i na duši, kde tíží bolest, strach a nouze.

Kázání 11. července 2021

Text: L 12,13-21 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, kdo by občas nezatoužil mít v bance tolik, aby si nemusel dělat nějaký čas starosti? Nepanuje celkem rozšířená představa, že peníze vyřeší všechno? Před lety jsem četl rozhovor s jedním mládežníkem. Zaujalo mě, jak si uměl pěkně narýsovat život. Myslím, že to byl student ekonomie. Měl už docela přesnou představu, kdy by asi mohl vydělat první milion a pak díky němu další a kdy už by měl mít dost peněz na to, aby mohl žít z úroků. Myslel přitom i na druhé a chtěl se pak, až bude mít vyděláno, věnovat různým bohulibým činnostem a službě bližním. Fascinovala mě ta jasnost, přímočarost a jednoduchost jeho vize. Je fakt, že některým lidem se to podaří. Naplánují si byznys a jdou za svým a cílovou částku skutečně vydělají.

Kázání 13. června 2021

Text: Mk 8,22-26 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, přiznám se, že představa života ponořeného do tmy mně od malička, už jako chlapci naháněla husí kůži. Občas jsem zavřel oči a zkoušel si představit, že by to takhle bylo napořád – a bylo mi z toho úzko. Zároveň mě stále někdy překvapí, co všechno je schopen nevidět, nevnímat člověk, jehož zrak je po zdravotní stránce naprosto v pořádku a vidí skvěle. Co všechno může i dobrému zraku unikat, čím vším se dá člověk poměrně snadno zaslepit!

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sbírka kázání