Sbírka kázání

Kázání 20. listopadu 2022

Text: Ex 15,1-3 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, slíbil jsem, že tuto neděli ještě zůstaneme v knize Exodus a zamyslíme se společně nad slovy písně, kterou zpíval Hospodinu vysvobozený Izrael. Měli co oslavovat a za co děkovat: Hospodin je zachránil z rukou nelítostných nepřátel, vyrval je z pařátů smrti! Izraelci se upřímně radovali, muži, ženy i děti zpívali a tancovali před Hospodinem, děkovali za to divuplné vysvobození. Co také jiného můžeme dát Bohu, jemuž patří úplně všechno, jedinému Pánu nad nebem i zemí? A jak vyjádřit úlevu a vděčnost, radost ze spásy, která je naprosto celá Božím dílem?! Co že to pověděl Mojžíš Izraelcům ještě předtím, než prošli prostředkem moře po suchu? „Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ K té Boží spáse není z lidské strany co dodat, nelze ji opravit, vylepšit. Je dokonalá a úplná.

Kázání 16. října 2022

Text: L 10,38-42 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, tenhle evangelijní příběh trochu zaráží a zneklidňuje. Žena, která se s vervou a velikým nasazením pustí do služby a určitě dělá to nejlepší, co umí, se tu v závěru dočká sice jemného, ale přece napomenutí. Dozví se, že služba, diakonie – protože o ní se tu mluví – není to jediné, na čem záleží, dokonce ani nemusí být tím nejdůležitějším!

Kázání 28. srpna 2022

Text: Př 3,27-35 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, máme před sebou dvě série výroků, které spolu vzájemně úzce souvisí. Nejdříve je uvedeno jednání, kterého se máme vyvarovat, pak důsledky odmítnutí či přijetí Boží vůle. Posluchač, čtenář si má ujasnit ten veliký rozdíl mezi cestou spravedlivých, moudrých a slepou uličkou, v níž bloudí bezbožníci. Jestli člověk dá na moudrost od Hospodina, to se nutně projeví v jeho vztazích.

Kázání 10. července 2022

Text: Př 1,20-23 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, po nabádavé řeči otce k synu dostává nyní slovo sama Moudrost. Její volání není o nic míň naléhavé než byla slova starostlivého tatínka, který se snažil správně nasměrovat svého potomka. A není divu, protože Moudrost, která tady promlouvá, není jen tak ledajaká moudrost, je to něco mnohem většího, než čeho se kdy dopátrali lidé. Je to moudrost Boží, vlastně tu promlouvá sám Hospodin! Moudrost volá skutečně pronikavě, z plna hrdla, její hlas je plný naléhavosti, snaží se upoutat pozornost. Proto také volá na ulici, na náměstích, u vchodu do městských bran. Bere si slovo před hlučícím davem. Moudrost s velkým M se hlásí ke slovu tam, kde se pohybují lidé, hodně lidí.

Kázání 12. června 2022

Text: Ga 3,26-4,7 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, mluvili jsme už o Duchu svatém jako Duchu jednoty, který spojuje, co hřích rozdělil, a probouzí víru. Duch svatý je ovšem také Duchem synovství, který syny a dcery Boží povzbuzuje k volání: „Abba, Otče!“ Ale to jsem neřekl přesně, protože to vlastně nejsme my sami, ale Boží Duch v nás takhle volá: „Otče!“ Ujišťuje nás, že je to pravda, že jsme opravdu přijati, díky Ježíši Kristu adoptováni za syny a dcery Boží. Duch svatý nám odhaluje tu nesmírnou čest, kterou nám Pán Bůh prokázal, důstojnost, kterou získáváme. Odhaluje nám ten veliký význam, který našim maličkostem Pán Bůh přikládá!

Kázání 24. dubna 2022

Text: J 20,19-23 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, v evangelijním vyprávění zůstáváme v onom dni, kdy se s Marií Magdalskou setkal vzkříšený Ježíš a pověřil ji, aby učedníkům předala dobrou zprávu o jeho zmrtvýchvstání! Marie všechno vyřídila. Ale na chování učedníků to zatím není moc znát. Sešli se za zavřenými dveřmi, zajištěnými tak, aby nikdo další nemohl vstoupit dovnitř. Tohle shromáždění rozhodně nebylo veřejné, jak by shromáždění církve měla být.

Kázání 10. dubna 2022

Text: J 19,1-16 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Pilátovo zvolání: „Hle, člověk!“ asi známe spíš v latinské verzi „Ecce homo“. Jmenuje se tak automobilový závod, výrok je také součástí názvu oceňované české komedie Ecce homo Homolka. Ta slova pocházejí odtud z evangelia. A římští vojáci právě teď sehráli s Ježíšem hodně ošklivou komedii, když se z něho pokusili udělat co nejsměšnější karikaturu židovského krále.

Kázání 27. března 2022

Text: J 18,15-27 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, nebylo by správné, kdybychom se v naší dnešní perikopě soustředili hlavně na Petrovo selhání. Ono to svádí: přední z Ježíšových učedníků – a podívejte, co provedl?! Ale nevypráví se tu jen o Petrovi. Sledujeme dva paralelně probíhající děje: zatímco se velekněz pokouší vyslýchat Ježíše, Petr se dostane do nádvoří veleknězova domu, a pak...

Kázání 13. února 2022

Text: J 6,16-21 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Ježíš se od učedníků oddělil už v závěru předchozího příběhu o zázračném nasycení zástupu. Když Ježíš rozpoznal, že ho jeho příznivci, kterým připravil nečekanou večeři, chtějí polapit a provolat králem, vrátil se zpátky na horu, kde byl předtím se svým učedníky. Ale učedníci asi ještě zůstali se zástupem. A když nastal večer, dali se opačným směrem, sešli k moři, vstoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Evangelista nám neprozradí důvod jejich plavby. Zazmatkovali a jeli hledat Ježíše na druhý břeh? Ježíš se do městečka Kafarnaum rád vracel, právě ono bylo v Galileji takovou jeho základnou. Snad se chtěli učedníci prostě jen vrátit domů. V každém případě se octli sami na rozbouřeném moři.

Kázání 6. února 2022

Text: J 6,1-15 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, nad zázračným rozmnožením chleba a ryb nelze nevzpomenout na podobný div, který Ježíš učinil v Káně Galilejské, proměnu vody ve výborné víno. Tam hrozil konec radosti, když veškeré dostupné lidské zdroje vyschly. Tady veliký zástup vyhladovělých, kterým schází chléb. A berme tu situaci opravdu vážně: tam, kde v Bibli dojde chleba, tam zpravidla nejde jen o trochu kručení v břiše a mrzutosti nad zapomenutou svačinou, tam jde o život!

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sbírka kázání