Kázání 29. listopadu 2020

Text: Ž 80,19-20 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, náš Pán přichází! Lze ho vítat různými způsoby. S rozzářenou tváří a jásavým chvalozpěvem, se srdcem plným nadšení a hrdě pozvednutou hlavou. Ale ve volání žalmisty, v písni Izraele, kterou máme před sebou, se ozývají i jiné tóny: smutek, zklamání i netrpělivost: „Jak dlouho ještě, až dokdy máme čekat? A dočkáme se?“ A všechno prostupuje naléhavá, dychtivá touha po Božím zásahu, po vysvobození. Žalmista nevolá: „Hospodine, tak nám přece trošku pomoz, a my už si pomůžeme sami. Jen maličko nám přispěj, a my už všechno zvládneme!“ Kdepak. Tohle volání znamená: „Hospodine, zachraň nás, jinak je po nás veta!“

Kázání 22. listopadu 2020

Text: L 11,42 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, na dvě poslední neděle církevního roku zvolila stará církev evangelijní podobenství o posledním soudu a o deseti družičkách. Zdá se mi, že je jim náš dnešní oddíl z Lukáše v lecčems blízký. Také naléhavě připomíná osobní odpovědnost každého za vlastní život víry, zodpovědnost vůči Bohu a bližním. Staví před oči rizika, která i ty nejzbožnější oči mohou přehlédnout. Ačkoliv tu tolikrát zazní „běda“, není to slovo definitivního odsouzení, ale vážné varování. Ježíš s farizeji a zákoníky nepřestal počítat, nestranil se jich; naopak, klidně s nimi i stoloval – naše dnešní perikopa je toho důkazem. Nazaretský ze své blízkosti zásadně nikoho nevylučoval, neškatulkoval si lidi na přátele a příznivce, a pak na ty další, se kterými vůbec nemá smysl se bavit.

Kázání 15. listopadu 2020

Text: L 11,33-36 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, co všechno o člověku prozradí jeho oči? Dnes o tom asi přemýšlím častěji, když se míjíme v převlecích s vizáží bankovních lupičů. Vcházím do obchodu, pozdravím a odpovídají mi někdy ze všeho nejdříve právě ty oči, svítící nad rouškou, to jediné, co je vidět z celého obličeje. Někdy se v nich nejzřetelněji zračí únava, zvýrazněná vráskou uprostřed čela, někdy trocha překvapení, že jsem už zase tady (jak by ne, když jsem zapomněl koupit droždí a hladkou mouku). Ale často se pousmějí, a to je hezký pocit a dobrý začátek dne...

Kázání 8. listopadu 2020

Text: L 11,29-32 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, jedenáctá kapitola Lukášova evangelia obsahuje celou řadu Ježíšových varovných řečí; další z nich máme před sebou. Až bychom snad byli v pokušení namítnout, jestli toho napomínání není trochu moc. Evangelium je přece dobrá zpráva, radostné poselství, tak by mělo přinášet hlavně radost a potěšení, a ne taky každou chvilku kárat! Jenže co naplat, pokud hluší tu dobrou zprávu neslyší a nebo ji dokonce převracejí v její pravý opak. A slepí, kteří odmítají vidět znamení přicházejícího Království, jdou tak daleko, že zjevení Boží lásky označí za dílo satanovo! To je pak těžká práce!

Kázání 1. listopadu 2020

Text: L 11,24-28 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, na uzdravení němého a následné podobenství o příchodu Silnějšího, který přemáhá mocnosti zla, Ježíš ještě navázal krátkým varovným příběhem. I když je posedlý vysvobozen, i když zakusí uzdravení v setkání s Ježíšovou mocí, není ještě vyhráno. Nečistý duch bloudí po bezvodých, vyprahlých místech, kde marně hledá odpočinutí. Hledá oddech, ale nenalezne. A tak se rozhodne, že se vrátí tam, odkud byl vyhnán. A vida! Jeho příbytek je vymetený a uklizený, lze přeložit i „ozdobený“, jak mají kraličtí. Pozoruhodné je i to zobrazení člověka jako příbytku, připraveného k přijetí návštěvy. Návštěvy nebo nájemníka? Nebo dokonce celé organizované bandy?!

Bohoslužby se dočasně nekonají

Kvůli opětovnému zpřísnění hygienických opatření se do odvolání nedělní bohoslužby nekonají (nejméně do 1. listopadu). Výrazně omezený je také týdenní program. Čtěte prosím dál.

Kázání 25. října 2020

Text: L 11,14-23 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, tahle a následující část 11. kapitoly Lukášova evangelia se nečte úplně snadno, vypadá až strašidelně, protože je plná nečistých duchů a démonů, dokonce je v ní zmíněn i jejich kníže Belzebul. Mluví se tu o zlu, které útočí na člověka, svazuje ho, rozbíjí společenství, prostě dělá ze života peklo. Hlavním poselstvím oddílu je však radostná zvěst: náš svět není vydán napospas těmhle nečistým silám, je tu někdo Silnější, kdo zlo dokáže přemoci a zotročeného člověka vysvobodit!

Sborový dopis a sbírky

Nouzový stav na území ČR opět stejně jako na jaře neumožňuje konat pravidelná sborová shromáždění. Věnujte prosím proto pozornost sborovému dopisu, v němž najdete i informace, jak přispět do plánovaných sbírek.

Kázání 18. října 2020

Text: L 11,5-13 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, z přečteného oddílu nás asi na první pohled nejvíc zaujme to fantastické povzbuzení: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Ale asi ještě víc překvapí slovo, které následuje: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Bůh, váš nebeský Otec je dobrý a milující, nenechá vaše prosby bez odpovědi! Tady by se mohly ozvat (a taky ozývají!) námitky: „Opravdu každý dostane to, o co prosil? A najde, co hledal? Já jsem přece v životě prosil o tolik důležitých věcí, ale často jsem se vůbec nedočkal? Jak je to tedy?“

Kázání 13. září 2020

Text: Jon 4,1-11 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, obyvatelé pohanského města Ninive přijali Jonášovu zvěst o přicházejícím soudu se vší vážností, šli do sebe a činili opravdové pokání. A Hospodin viděl, že se odvrátili od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil. Ninive bylo zachráněno. Krásný závěr! Tady by příběh mohl končit. Já osobně, a myslím, že v tom nejsem výjimka, mám dobré konce rád.

Stránky

Přihlásit se k odběru bukovka.evangnet.cz RSS