O sboru

KDO JSME?
Jsme společenství věřících, kteří vyznávají Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného jako svého Pána a Spasitele světa. Věříme, že v něm Bůh zjevuje jedinečným způsobem svou lásku a nabízí všem lidem bez rozdílu své odpuštění a smíření. Chceme tuto dobrou zprávu předávat dál slovy, ale i skutky milosrdenství. Zásadní význam pro náš život víry, naděje a lásky má Bible, kterou čteme a vykládáme dospělým i dětem.

CO NABÍZÍME
Společenství nesené nadějí v ničím nepodmíněnou Boží blízkost. Tuhle naději chceme sdílet, z ní žít a šířit ji dál.

Nedělní bohoslužby jsou středem života sboru, konají se každou neděli od 9:30. Scházíme se v očekávání, že dostaneme povzbuzení pro náš život, zpíváme písničky, v modlitbách děkujeme Bohu za vše dobré a prosíme za to, co nás trápí, společně nasloucháme čtení z Bible a kázání, každou první neděli v měsíci a o svátcích slavíme Večeři Páně.

OSTATNÍ SETKÁNÍ
V menším počtu a v různých skupinách se k biblickým a dalším programům scházíme také v týdnu na faře, nebo online, v příznivých dobách i po domácnostech, sdílíme spolu, čím právě žijeme, své radosti i trápení v modlitbách svěřujeme Bohu, zpíváme písničky s kytarou, děti hrají hry. Jste srdečně zváni na všechna naše setkání!

Biblická hodina pro dospělé – setkání nad biblí každý čtvrtek od 18:00, nyní online.

Setkání maminek s nejmenšími dětmi - jednou za 14 dní ve středu od 9:30.

Setkání dětí - jednou za 14 dní mladší děti v pátek od 15:30, jednou za 14 dní starší děti od 19:45

Setkání střední generace - zpravidla třetí pátek v měsíci od 20:30

Setkání zralé generace- zpravidla druhý pátek v měsíci od 19:00

VZDĚLÁVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
Biblická hodina – setkání nad Biblí každý týden se scházíme, abychom pozorně naslouchali podrobnějšímu výkladu Bible, je prostor pro otázky i diskuzi nad aktuálními tématy, biblické hodiny jsou otevřeny všem zájemcům.

Individuální příprava na křest - v našem sboru křtíme děti i dospělé, křtem se člověk hlásí k Ježiši Kristu a zároveň se stává členem církve, resp. daného sboru.

Společná konfirmační příprava - konfirmace je slavnost, kdy sbor vítá svoji mládež jako aktivní účastníky sborového života, konfirmaci předchází příprava, kde se starší děti seznamují nejen s příběhy Starého a Nového zákona, ale i s dějinami církve a křesťanstvím současnosti.

KDY JEŠTĚ KONTAKTOVAT FARÁŘE?
Svatba - evangelický farář může oddat i nečleny církve, kteří projeví zájem o církevní sňatek, podmínkou jsou minimálně tři setkání s farářem (předmanželská příprava) a akceptování typických prvků evangelického svatebního obřadu jako např. biblické kázání nebo modlitby.

Pohřeb - o vedení pohřebu, nebo promluvu faráře na pohřbu a modlitbu mohou požádat i nečlenové církve.

Duchovní podpora a pomoc- každý může ve složité životní situaci požádat o rozhovor, nebo o přímluvnou modlitbu, pokud máte otázku týkající se duchovního života jednotlivců, rodin nebo církevních společenství, neváhejte se zeptat, farář je tu z podstaty věci pro všechny.