Sbírka kázání

Kázání 3. září 2017

Text: 1 S 8,1-22 Kazatel: František Plecháček

„Chceme být jako všechny ostatní národy.“ Snažit se být jako ostatní; co je na tom vlastně špatného? To je snad přirozená lidská touha – zapadnout do společnosti, do kolektivu spolupracovníků, do party spolužáků ve třídě, vycházet se svými sousedy. Sžít se s druhými a třeba se i spřátelit. Hlavně nevyčuhovat, raději se moc nelišit, nebýt „divný.“

Kázání 20. srpna 2017

Text: 1 S 7,2-17 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, dnes jsme se při kázáních na 1 Samuelovu posunuli do sedmé kapitoly; mimo jiné proto, že dnešní příběh o vysvobození z rukou Pelištejců tvoří v některých ohledech protiklad k tomu, co jsme četli minule. Vyskytne se tu podobný problém – Pelištejci, zavilí nepřátelé Izraele – ale vyvolený lid jedná jinak a příběh má také úplně jiné vyústění. Protože celý Izrael „zatoužil po Hospodinu.“

Kázání 25. června 2017

Text: 1 S 2,1-10 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, minulou neděli jsme začali číst 1. knihu Samuelovu. Otevírá ji příběh Chany, ženy, která toužila být matkou. I když ji její manžel Elkána miloval, Chana převelice trpěla svou neplodností, a také posměchem a urážkami své protivnice, druhé Elkánovy manželky Peniny. Chana své trápení odevzdala Hospodinu v úpěnlivých modlitbách.

Kázání 30. dubna 2017

Text: 1 P 1,1-2 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, už jste si někdy při nějaké příležitosti kvůli své křesťanské víře připadali jako cizinci, nebo jen prostě trochu mimo? Křesťané na území římské říše, kterým psal apoštol, se tak mohli cítit. Zřejmě jim začínalo hrozit pronásledování.

Kázání 23. dubna 2017

Text: Matouš 28,16-20 Kazatel: František Plecháček

Po zprávě o vzkříšení učedníci dorazili na určené místo přesně podle Ježíšova příkazu. A spatřili ho. Apoštolé viděli vzkříšeného Ježíše a vzdali mu božskou poctu. Přesto i v tomhle okamžiku někteří pochybovali, zaváhali – jestli je to pravda!

Kázání 17. dubna 2017

Text: Marek 16,9-16 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, po zprávě o prázdném hrobu následuje v evangeliu podle Marka takový stručný souhrn svědectví o zjeveních Vzkříšeného, velmi zhuštěný oproti podání ostatních evangelistů. Vše je završeno krátkou zprávou o nanebevstoupení. Dnes zůstaneme u svědectví o setkání se Vzkříšeným.

Kázání 2. dubna 2017

Text: Micheáš 7,18-20 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, jaký je vlastně Bůh, jemuž důvěřujeme? Stojí za to se nad tím čas od času zamyslet – v době, kdy se nabízejí různí bohové a nejrůznější víry a sebevědomí, vysmátí lidé z obálek knih a časopisů nám předhazují rozmanité návrhy, jak řešit ty nejdůležitější a nejpalčivější životní problémy, roztodivné recepty na spásu.

Kázání 26. března 2017

Text: Micheáš 7,7-9 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, dnešní oddíl z proroka Micheáše není jen temným poselstvím o rozkladu všech hodnot, o soumraku jedné společnosti. Svědčí také o světle, které vzejde i uprostřed těch nejčernějších temnot, o naději, která neumírá ani po těch nejtěžších pádech a nejhrozivějších životních karambolech.

Kázání 19. března 2017

Micheáš 6,1-8
Kazatel: František Plecháček

Přátelé v Kristu, v našem dnešním oddíle Hospodin vede soudní spor se svým nevěrným lidem. A hodlá ho vést před zvláštními svědky! Hory a nepohnutelné základy země, svědci, kteří už něco pamatují. Jako symbol stálosti a nepohnutelnosti ve světě rychle pomíjejících věcí jsou věrohodní. Existovaly už tenkrát, když Hospodin vysvobozoval Izrael z otroctví, když vyrval svůj lid z nenasytné tlamy smrti a beznaděje.

Kázání 5. března 2017

Text: Micheáš 3,9-4,5
Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, slyšeli jsme slova soudu i zaslíbení. Fascinující je, že obrazy budoucí obnovy a věku pokoje následují bezprostředně po ostrých slovech kritiky a soudu, bez nějakého přechodu. Najdeme tam jen málo o tom, co pro tu zaslíbenou lepší budoucnost udělají lidé, čím přispějí, aby to „dobře dopadlo."

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sbírka kázání