Sbírka kázání

Kázání 21. března 2021

Text: Jl 2,18-27 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, po zvěsti o přicházejícím dnu Hospodinově, dnu tmy a mrákoty, a o strašlivém nepříteli, jehož řady ani nelze spočítat, po naléhavých výzvách k pokání, k pláči a kvílení a roztržení srdce prorok přejde naprosto bez přípravy – k zaslíbení! Není to nějak moc rychlé? Neměl by prorok přece jen počkat, až se nevěrný, ve víře nestálý a rozpolcený lid napraví, až se skutečně shromáždí k postu a modlitbám, od nejstarších až po ty nejmladší? Neměl by vyčkat, až všichni poctivě vyznají své viny – až do poslední drobné lži a závistivého pohledu? Co když nepůjdou dostatečně do sebe a udělají všechno zas jen napůl? Nebo jinak: co když se sice upřímně a celým srdcem obrátí, ale za čas se zas všechno vrátí do starých kolejí?

Kázání 14. března 2021

Text: Jl 2,15-17 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, polnice na Sijónu troubí na poplach – a my už víme proč: blíží se den Hospodinův! A to ovšem znamená, že přichází sám Hospodin! Svatý Bůh přichází k těm, kteří při něm nestáli a nestojí celým srdcem, ale otáčejí se za jinými bohy. Svatý a Vyvýšený se blíží k lidu, který na něho v jednomu kuse zapomíná a zařizuje se v tomhle světě po svém, k těm, jejichž „zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí,“ jak to vystihl jiný z proroků. Jak to asi dopadne? Může takové setkání vůbec vypadat jinak než jako „den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty“?! Lze se na tak zásadní setkání nějak připravit?

Kázání 7. března 2021

Text: Jl 2,1-14 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, na Sijónu se mají rozeznít polnice a troubit na poplach. Kněží, starší i všechen lid, všichni od největšího až po nejmenšího mají slyšet a vzít na vědomí, že přichází den Hospodinův. Předtím o něm prorok Jóel pověděl pouze, že je to „den běda“, teď jako ilustraci přidává hned několik výrazů, vyjadřujících dramatický nedostatek světla; temnota nezahalí noc, ale den! Taková tma, která nastane uprostřed dne, by asi sama stačila na to abych člověk jaksi znervózněl. A potom následuje sugestivní obraz blížícího se nepřítele, který i přes podrobný popis zůstává obklopen aurou tajemství. Jsou to mračna kobylek a další havěti, o které se mluvilo předtím? Nebo vojsko dobyvatelů?

Kázání 28. února 2021

Text: Jl 1,1-20 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, prorok Jóel mluví o skutečné pohromě. To, co tu líčí, je katastrofa takových rozměrů, že by o ní reportéři a novináři, pokud by tehdy existovali, mohli referovat a psát dlouhé měsíce a přidávat další a další barvité a drastické podrobnosti. Pohroma zasáhla celý Boží lid, všechny generace, nějak se dotkla každého člověka, od nejmenšího až po toho největšího. Stojí za pozornost, že se tu nemluví o králi. Zato tím více o starších a o kněžích, služebnících svatyně. Ti mají dávat obzvláštní pozor na to, co jim prorok vyřizuje, je třeba, aby to slyšeli jako první.

Kázání 14. února 2021

Text: Mt 8,28-34 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, po té hrozné bouřce, kterou zažili na moři, si museli učedníci oddechnout, když konečně přistáli u protějšího břehu. Jenomže úleva asi netrvala moc dlouho. Brzy jim došlo, kde to vlastně přistáli. Na druhém břehu moře je totiž čekal – hřbitov. Takže se jim asi na břeh ani moc nechtělo. To by vysvětlovalo, proč o nich v následujícím příběhu nepadne ani slovo. Představuji si to tak, že buď ani nevystoupili z lodi, a nebo sice ano, ale drželi se kus zpátky za Ježíšem. Protože tam nebyl jenom hřbitov; ono se tam v dálce před nimi začalo něco pohybovat a pak to vyrazilo směrem k nim. A takovéhle hororové situace, to z evangelií známe, učedníci zrovna neoblibovali! Kdo by taky v takové chvíli neznervózněl?

Kázání 7. února 2021

Text: Mt 8,23-27 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, i v našem sboru se najde pár vodáků, kteří rádi vyrazí, nebo ještě aspoň před pár lety rádi vyrazili s partou, aby sjeli některou z půvabných českých řek. Pokud pořádáme sborový pobyt v Bělči, bývá pro děti jednou z největších atrakcí možnost projet se na lodičkách po místním rybníku; tak velkou, že je neodradí ani chladné počasí a déšť. Plavba na lodi pro nás mívá docela zvláštní přitažlivost a kouzlo.

Kázání 31. ledna 2021

Text: Mt 8,18-22 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Ježíšovy výroky z tohohle oddílu by asi jen málokdo použil jako náborový slogan pro lákání nových studentů na teologickou fakultu. První mluví celkem bez obalu o bezdomovectví, druhý zní už vyloženě jako provokace. Ta slova, alespoň na první poslech, neslibují jednoduchý, šťastný a spokojený život, po kterém, nemá smysl zapírat, všichni zcela přirozeně toužíme. Ale jsou skutečně určena Ježíšovým učedníkům a učednicím, proto je nemůžeme jen tak obejít nebo zneškodnit tvrzením, že dneska jsme přece v úplně jiné situaci...

Kázání 24. ledna 2021

Text: Mt 8,14-17 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, zatímco v předchozích vyprávěních o uzdraveních projevili lidé, přicházející za Ježíšem, víru, dokonce velikou víru, v minipříběhu o uzdravení Petrovy tchyně se o víře nemluví. Ježíš tu nereaguje na prosby o uzdravení nebo přímluvy za druhé, ale prostě na nouzi, kterou spatří. Na lidskou akci dojde až v samém závěru kratičkého vyprávění. Jen tak mimochodem se dozvíme, že učedník Petr měl v Kafarnaum dům, a dokonce že byl ženatý. V každém případě se tu Ježíš ocitá mezi svými, v rodině lidí, kteří mu byli blízcí. V Kafarnaum Ježíš vykonal řadu mocných činů; bylo to zřejmě místo, kam se rád vracel, vedle Nazaretu snad jeho druhý domov. Útočiště tam nalézal asi právě v domě Šimona Petra, svého učedníka.

Kázání 17. ledna 2021

Text: Mt 8,5-13 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, ač se to třeba na první pohled nezdá, v příběhu o uzdravení setníkova sluhy jde i o nás! Protože je dalším svědectvím, že Boží nabídka spásy v Kristu není omezena pouze na společenství Izraele, ale otvírá se lidem ze všech ras, kmenů, národů a jazyků. Jak jsme četli ve čtvrtek na biblické hodině ve Zjevení, Jan ve své vizi zahlédl před Božím trůnem nespočetný zástup těch, kteří svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově.

Kázání 10. ledna 2021

Text: Mt 8,1-4 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Ježíš v téhle části Matoušova evangelia právě dokončil kázání na hoře. Uzavřel je podobenstvím o dvou stavitelích, jehož poselství lze shrnout: blaze každému, kdo vezme Ježíšovo slovo vážně a začne stavět na něm. A hned vzápětí se objeví někdo, kdo Ježíšovo slovo vážně vzal a odhodlal se Nazaretského oslovit. Hned se má ukázat, že Ježíš pouze nekáže jako ten, kdo má moc, ale že tu moc skutečně má! Moc i nad trápením, které přesahuje lidské síly a možnosti.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sbírka kázání