Kázání 20. listopadu 2022

Milé sestry, milí bratři, slíbil jsem, že tuto neděli ještě zůstaneme v knize Exodus a zamyslíme se společně nad slovy písně, kterou zpíval Hospodinu vysvobozený Izrael. Měli co oslavovat a za co děkovat: Hospodin je zachránil z rukou nelítostných nepřátel, vyrval je z pařátů smrti! Izraelci se upřímně radovali, muži, ženy i děti zpívali a tancovali před Hospodinem, děkovali za to divuplné vysvobození. Co také jiného můžeme dát Bohu, jemuž patří úplně všechno, jedinému Pánu nad nebem i zemí? A jak vyjádřit úlevu a vděčnost, radost ze spásy, která je naprosto celá Božím dílem?! Co že to pověděl Mojžíš Izraelcům ještě předtím, než prošli prostředkem moře po suchu? „Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ K té Boží spáse není z lidské strany co dodat, nelze ji opravit, vylepšit. Je dokonalá a úplná.
A tak tedy mlčeli a raději rychle pochodovali cestou záchrany, kterou pro ně Hospodin otevřel. Až když byli šťastně na druhé straně a viděli zkázu té hrozivé moci, která jim byla v patách, asi až tehdy pochopili, že je to pravda, že se jich Hospodin opět zastal a vytrhl je ze smrtícího sevření. A když jim to došlo, už nemlčeli, nemohli mlčet. Zazpívali píseň o slavném vysvobození.
„Zpívejme Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, koně i s jezdcem mrštil do moře!“ To je refrén té písně. Zvláštní refrén. Líčí Hospodina jako bojovníka, vojáka, který dovede válčit docela tvrdě. My zrovna z téhle strany o Pánu Bohu asi moc neuvažujeme a nemluvíme o něm jako o válečníkovi. Ježíš přece zjevuje Boha jako milujícího nebeského Otce, a jako takového máme přece také Pána Boha dosvědčovat, zvěstovat lidem jeho lásku a milosrdenství. Ale „bojovník“? Nemohl by obraz Hospodina jako bojovníka, doslova „muže bitvy“, leckoho spíš znejistit, možná i naštvat? Zvlášť teď, když je nám válka tak blízko? Nemohl by si to někdo vyložit tak, že náš Bůh si libuje v násilí, ve válkách a pranicích? Neodporuje obraz Boha jako bojovníka Ježíšově zvěsti?
Na druhou stranu by snad mohl někoho právě tenhle obraz Boha bojovníka, který svou nesmírnou mocí zachraňuje slabé a ohrožené, zaujmout. I moderní příběhy, filmy a knížky jsou plné takových neohrožených hrdinů, často přímo superhrdinů, kteří bojují za právo a spravedlnost, zastávají se bezbranných a klidně dokážou čelit i zřejmé přesile. Vinnetoua, náčelníka kmene Apačů, a Old Shatterhanda, jeho přítele, jsem tu zmiňoval docela nedávno. Víte, že se nezalekli žádného nebezpečí a byli vždycky pohotoví zastat se slabších. Z novějších příběhů stačí jmenovat třeba filmovou sérii Avengers („Mstitelé“).
Stojí tedy za to se u obrazu Hospodina bojovníka zastavit. „Hospodin se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.“ Válečník na koni má oproti pěšákovi zřejmou výhodu, oddíly jízdního vojska bývaly důležitou zbraní a postrachem nepřátel. Určitě se vám snadno vybaví scéna z nějakého filmu, ať už třeba ze Statečného srdce nebo z Pána prstenů nebo z těch o husitech a bitvách s křížovými výpravami. Z bojovníků na koních šel vždycky strach, měli převahu – pokud se jim tedy zrovna nepostavil do cesty Jan Žižka nebo někdo podobný. To pak měl jezdec smůlu!
A právě o tu převahu tu jde. Jezdec na koni má nutně navrch nad pěšákem, tím spíš nad zástupem civilistů, v němž je plno žen a dětí a starých lidí. Hebrejské slovo znamená také „vozataje“, ovládající faraonovy válečné vozy. Střetnutí, které egyptský panovník zamýšlel, by skončilo masakrem. Izrael sám o sobě neměl šanci.
Ale Hospodin toho namyšleného a sebejistého jezdce vzal i s koněm a mrsknul s ním do moře! Nedal mu příležitost, aby ukojil svou bojechtivost a touhu po kořisti, nenechal ho, aby zabíjel a zotročoval! Hospodin se zastal ohrožených, nedovolil, aby je zahubila zloba nepřítele. Vždyť ti maličcí byli a jsou jeho vlastnictvím! Když na ně krutý nepřítel vztáhl ruku, bylo to jako by se dotkl zřítelnice Božího oka! A víte, jak moc je oko citlivé, jak je to nepříjemné, když vám do něho něco vletí.
Když se v písni zpívá o Hospodinově „rozhořčení“, je to rozhořčení právě nad každou takovou nespravedlností a ukrutností. Egyptská armáda tady ztělesňuje síly zla, všechno, co se bouří proti Pánu Bohu a snaží se zničit jeho dobré dílo. Hospodinu se příčí každá nespravedlnost a černá zloba, jeho nitro se svírá nad nezměrným utrpením obětí. A nenechá to tak být!
Jako se zastal svého lidu u Rákosového moře, tak se i dnes zastane těch, kteří čelí agresi, útokům zla. A už se také zastává a vysvobozuje! Proto žádné plány na ovládnutí a zotročení druhých nakonec nemůžou uspět, i kdyby se svým autorům zdály dokonalé a neprůstřelné. Hospodin je bojovník, který vytrvale zápasí o lidskou svobodu. Když zachránil lid Izraele, dal tím ne pouze Egyptu, ale celému světu na vědomí, že toho je schopen, že skutečně dovede vysvobodit. A podle toho se taky až dodnes pozná dílo a boj živého Boha: vede ke svobodě, lásce, pravdě a pokoji, slouží dobru člověka a rozmnožuje na zemi Boží chválu. Dílo, které jen zvětšuje utrpení a chaos a bídu a žal, činy, které vedou lidi do otroctví, z Boha nejsou – i když se jejich původci mohou halasně hlásit ke křesťanské víře.
Hospodin bojuje za nás. Ten rozhodující zápas si vzal na starosti sám. Postavil se v Ježíši Kristu na naše místo a podstoupil za nás ten zápas, který byl nad naše síly a možnosti. Proto v těch mořských hlubinách neskončila jen moc otrokářského Egypta, ale také naše viny, všechno, co ohrožovalo i nás, náš život, naši svobodu! Ježíš se zlu postavil – a obstál. Proto je schopen podpírat ty, kteří v zápasu se lží a bezprávím trpí a klesají, těšit smutné a dodávat odvahu vystrašeným. Proto nás může provázet v našich osobních problémech a zápasech. Obraz Hospodina bojovníka tedy nijak neodporuje Ježíšově zvěsti. Je to stále on, milující nebeský Otec, který se slitovává nad maličkými a nešťastnými a staví se do cesty zlu, Bůh, který zachraňuje a soudí.
A ti, kteří zakusili vysvobození – svobodu od strachu a beznaděje, úlevu, když z nich spadla letitá tíže, kdo už poznali radost vysvobozených, ti si ji nemohou nechat jen pro sebe! Sestry a bratři, zpívejme Bohu, který prokazuje svou věrnost a milosrdenství ve všech generacích. Ta píseň zachráněných se má předávat dál, aby ji zpívala další pokolení. Píseň o Bohu, který vytrvale zápasí o dobro pro člověka, přináší život a naději. Jeho jméno je Hospodin!
Jsi naší záchranou a písní, Hospodine! Děkujeme za všechno, co jsi pro nás připravil ve svém Synu. Kéž Ti dovedeme dát, co Ti právem náleží, celé své srdce, věrnost a vděčnost. Amen.